Ο Διαγωνισμός

Κριτήρια Αξιολόγησης

Στο διαγωνισμό οι κριτές αξιολογούν τους υποψήφιους για τις αξίες τους και για την επιχειρηματική τους ιδέα. Πιο αναλυτικά:

Αξιολόγηση για τις αξίες
1. O υποψήφιος έχει την επιμονή και αυτοπεποίθηση που απαιτείται για να πετύχει ως επιχειρηματίας; Έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις, τις έχει ξεπεράσει και έχει μάθει από τα λάθη του;
2. Ο υποψήφιος είναι αποτελεσματικός και στους δύο ρόλους - ως φοιτητής ΚΑΙ ως ιδιοκτήτης επιχείρησης;
3. EO Core Value # 1 - Boldly Go - Ο υποψήφιος έχει πάρει έξυπνες αποφάσεις μετρημένων κινδύνων και εξελίσσεται για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες;
4. EO Core Value # 2 - Thirst for Learning - Ο υποψήφιος αναζητά συμβουλές και γνώση από ειδικούς; Αναζητά τη συνεχή εξέλιξη;
5. EO Core Value # 3 - Make a Mark - Ο υποψήφιος καινοτομεί, σχεδιάζει το μέλλον και διαφοροποιείται στο πεδίο που δραστηριοποιείται;
6. Βλέπει μακροπρόθεσμα και δεν αναζητά μονάχα τις γρήγορες νίκες;
7. EO Core Value # 4 - Trust and Respect - Ο υποψήφιος έδειξε εμπιστοσύνη και σεβασμό κατά την αξιολόγηση του από τους κριτές; Έδειξε τον αληθινό του εαυτό, με τις τυχόν αδυναμίες του και έδειξε διαφάνεια και αξιοπιστία;
8. EO Core Value # 5 - Cool - Ο υποψήφιος έχει μια μοναδική ταυτότητα που μεταδίδει στην επιχείρηση; Είναι η επιχείρηση ευθυγραμμισμένη με την ταυτότητα και τις αξίες του; Έχει αυτοπεποίθηση και αυθεντική παρουσία;

Αξιολόγηση για την επιχειρηματική ιδέα και αρχές
1. Ο υποψήφιος έδειξε πως γνωρίζει τις βασικές επιχειρηματικές αρχές και τις εφαρμόζει στην πράξη στην επιχείρηση του; Έχει δώσει πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη, τα έσοδα και τα κέρδη της επιχείρησης;
2. Ο υποψήφιος επικοινώνησε αποτελεσματικά την επιχειρηματική ιδέα και το όραμά του;
3. Δείχνει η επιχείρηση να έχει προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον;